+420 735 547 547 | info@withu.cz | |

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11. 07. 2018 | Blog

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
pro webové stránky www.withu.cz

společnosti
EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1
identifikační číslo: 06885021
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290741


Správce osobních údajů
Obchodní společnost EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06885021, (dále jen „naše společnost“ nebo „my“) jakožto provozovatel internetového obchodu na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.withu.cz („webové stránky"), uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických osob – návštěvníků webových stránek, zájemců o zboží a zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), „GDPR“.
  

Kontaktní údaje
Ve věcech zpracování a ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese Sokolovská 136A (Futurama Business Park), 180 00 Praha 8, nebo na e-mailové adrese: info@withu.cz, nebo telefonním čísle: +420 735 547 547
  

Zákazníci
Osobní údaje zákazníků:
• jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo,
• doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa
• otisky prstů anebo vzorek vlasů
shromažďujeme a zpracováváme v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro plnění kupní smlouvy se zákazníkem (tedy splnění objednávky) a dále tam, kde nám to ukládá závazný právní předpis, např. v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů.
V rámci tzv. oprávněného zájmu Vaše kontaktní údaje můžeme využít pro účely prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, vymáhání práv z kupní smlouvy, pro účely správy uživatelského účtu, je-li zřízen, provozování informačního systému internetového obchodu a pro účely marketingových aktivit, zejména svým zákazníkům čas od času zasíláme aktuální nabídku zboží, newsletter nebo jiná reklamní sdělení o našich výrobcích nebo službách.
  

Další návštěvníci webových stránek
Pokud jste nás kontaktovali s dotazem prostřednictvím webového formuláře „Mám zájem“, pak jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů. Na základě Vašeho souhlasu můžeme Vaše osobní údaje využít pro účely marketingových aktivit, zejména svým zákazníkům čas od času zasíláme aktuální nabídku zboží, newsletter nebo jiná reklamní sdělení o našich výrobcích nebo službách.
  

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme v našich provozovnách, pobočkách a sídle. Zpracováním můžeme pověřit další osobu - zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Otisky prstů jsou skartovány nejpozději do 1 měsíce po té, co Vám je šperk dodán. Vzorek vlasů je spotřebován při výrobě šperku, případné zbytky vzorku jsou nejpozději při dokončení výroby šperku zničeny.
   

Práva podle nařízení GDPR
• Právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost údajů
Máte právo se nás dotázat, jaké osobní údaje konkrétně o Vás shromažďujeme. Na takový dotaz Vám bezplatně vydáme kopii všech údajů v elektronické formě, pokud nežádáte o jiný způsob. Některé osobní údaje máte navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.

• Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů
Na Vaši žádost provedeme opravu/doplnění Vašich osobních údajů.

• Právo na výmaz, resp. právo být zapomenut
Jsme povinni zlikvidovat osobní údaje zejména, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud nám povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis.

• Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky: www.uoou.cz
  

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, tedy zjednodušeně řečeno v případech, kdy zpracování údajů není nezbytné ani pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ani nám ho neukládá zákon, především proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud námitku vyhodnotíme jako důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme, resp. anonymizujeme.
  

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailové adresy info@withu.cz  nebo na telefonním čísle: +420 735 547 547 .
    

Možnosti odhlášení ze zasílání newsletteru
Každý newsletter obsahuje odkaz "zrušit zasílání newsletteru". Po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude Vaše-mailové adresa vyřazena z databáze pro zasílání newsletteru.
Alternativně lze zrušit zasílání novinkových e-mailů v nastavení uživatelského účtu anebo zasláním žádosti na emailovou adresu info@withu.cz.

V Praze dne 6. 2. 2020

Přihlaste se k odběru novinek e-mailem

Získávejte zvláštní nabídky a informace o akcích naší značky jako první a zadejte zde svůj e-mail. Novinky nezásíláme často - spíše se snažíme o jejich exkluzivitu.