+420 735 547 547 | info@withu.cz | |

Obchodní podmínky

11. 07. 2018 | Blog

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1
a provozovnou na adrese
Sokolovská 136A (Futurama Business Park)
180 00 Praha 8
identifikační číslo: 06885021
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290741
pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek www.withu.cz   

  

 1. Úvodní ustanovení
     
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webových stránek na internetové adrese www.withu.cz  (dále jen „kupní smlouva“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před uskutečněním objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující uskutečněním objednávky způsobem v těchto obchodních podmínkách uvedeným, potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
   
  1.2. Prodávajícím je společnost EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06885021 (dále jen „prodávající“), která provozuje internetový obchod na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.withu.cz  (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
      
  1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 2. Vymezení pojmů

  2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
   
  2.2. Spotřebitel je kupující, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   
  2.3. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
   
  2.4. Zboží je personalizované zboží, konkrétně personalizovaný šperk, jehož výroba vyžaduje otisk prstu nebo vlasovou střiž, a které budou za tím účelem dodány prodávajícímu kupujícím.
      
     
 3. Uzavření kupní smlouvy

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Domněnka ukotvená v ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.
   
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
   
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Náklady na poštovné i balné nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem zvoleného dopravce.
   
  3.4. V případě zájmu kupujícího o nabízené zboží, kupující označí šperk, o který má zájem, v nabídce zboží na webovém rozhraní obchodu. Kliknutím na kolonku „mám zájem“ se vybraný šperk přesune do seznamu přání kupujícího. Při odeslání přání ze seznamu přání zadá kupující své kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, jméno, příjmení, adresu a další údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Projevení zájmu o konkrétní šperk formou odeslání přání je nezávazné. Do 48 hodin od odeslání přání kontaktuje kupujícího na jím zadanou e-mailovou adresu obchodní zástupce prodávajícího nebo prodávající a dokončí s kupujícím objednávku zboží. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1. kupujícím,
  3.4.2. objednávaném zboží,

  3.4.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  
3.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).


  3.5. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce, jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího a zaplacením celé kupní ceny zboží za podmínek článku 4. odst. 4.3 těchto podmínek. Předpokladem uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je tak zaplacení celé kupní ceny zboží předem a teprve tímto okamžikem je kupní smlouva uzavřena.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.   

    
 4. Cena zboží a platební podmínky

    
  4.1. 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č: 115-9552370297/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. pod příslušným variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky; údaje pro platby ze zahraničí SWIFT: KOMBCZPP, IBAN: CZ4501000001159552370297 (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou na adrese provozovny prostřednictvím platebního terminálu
  • bezhotovostně platební kartou – po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu, kde zadáte potřebné údaje;
  • v hotovosti na adrese sídla prodávajícího Pod šancemi 196/4, Vysočany, 190 00 Praha 9.

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

  4.3. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je včasné uhrazení celé kupní ceny předem, , a to na základě daňového dokladu - zálohové faktury za tím účelem prodávajícím vystavené a kupujícímu zaslané v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího s 10 (deseti) denní splatností ode dne doručení. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Konečná faktura bude doručena kupujícímu v listinné podobě společně se zbožím, případně v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Dojde-li k úhradě kupní ceny po datu splatnosti zálohové faktury kupní smlouva nevznikne a prodávající vrátí přijatou platbu kupujícímu bezodkladně zpět, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že opožděnou platbu kupní ceny přijímá a kupní smlouva je tak uzavřena.

  4.5. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.6. Prodávající vystaví kupujícímu účtenku, pokud je k tomu povinen podle zákona o evidenci tržeb. Ve stejném případě zároveň zaeviduje přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

  4.7. Prodávající bezodkladně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději do 7 dnů, odešle kupujícímu na adresu kupujícího pro doručování uvedenou v objednávce příslušný set pro vlasovou střiž nebo daktyloskopický pásek pro sejmutí otisku prstu spolu s kartou pro umístění otisku prstu, za účelem výroby zboží dle kupní smlouvy a kartu pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  4.8. V případě, že je předmětem kupní smlouvy personalizované zboží, jehož výroba vyžaduje otisk prstu nebo vlasovou stříž, prodávající bezodkladně po uzavření kupní smlouvy odešle kupujícímu na adresu kupujícího pro doručování uvedenou v objednávce příslušný set pro vlasovou střiž nebo daktyloskopický pásek pro sejmutí otisku prstu a kartu pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 
     
     
 5. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
    
  5.1. V případě, že prodávající neobdrží od kupujícího příslušný set s vlasovou střiží, daktyloskopický pásek s otiskem prstu a řádně a úplně vyplněnou kartu pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů do 15 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, považuje se to za podstatné porušení kupní smlouvy a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení se smluvní vztah založený kupní smlouvou zrušuje od počátku a kupující a prodávající mají povinnost vrátit si, co již plnili. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu po odečtení částky, kterou v souvislosti s přijetím platby od prodávajícího již uhradil bance provádějící platební transakci (bankovní poplatek).
       
     
 6. Přeprava a dodání zboží

    
  6.1. Prodávající doručí zboží na adresu kupujícího pro doručování uvedenou v objednávce nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení prodávajícímu vlasové střiže nebo otisku prstů. Prodávající však neodpovídá za porušení povinností podle tohoto odstavce, pokud zboží kupujícímu nedoručí v uvedených lhůtách z důvodu nepředvídatelných okolností nebo z důvodů, které nezavinil.

  6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu a zároveň pořídit fotografii obalů. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   

      
     
 7. Práva z vadného plnění

   
  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupní smlouvy se spotřebitelem zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na e-mailové adrese prodávajícího info@withu.cz.

  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


  7.7. Kupujícímu, který není spotřebitelem, prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží, ledaže je tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.
    
     
 8. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

   
  8.1. Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů; neplatí to ale bezvýjimečně. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Prodávajícím nabízené zboží, má povahu zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; právo odstoupit od kupní smlouvy je proto vyloučeno.
   
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran

   
  9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@withu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 10. Doručování písemností

   
  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
    
    
 11. Závěrečná ustanovení

  11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  11.2. Volbou práva dle čl. 11.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  11.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pod šancemi 196/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, adresa elektronické pošty info@withu.cz , telefon +420 735 547 547.

  

V Praze dne 17. 2. 2020

Přihlaste se k odběru novinek e-mailem

Získávejte zvláštní nabídky a informace o akcích naší značky jako první a zadejte zde svůj e-mail. Novinky nezásíláme často - spíše se snažíme o jejich exkluzivitu.