Obchodní podmínky

11. 07. 2018 | Blog

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o.
se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1
a provozovnou na adrese
Sokolovská 136A (Futurama Business Park)
180 00 Praha 8
identifikační číslo: 06885021
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290741
pro prodej zboží prostřednictvím webových stránek www.withu.cz   

  

 1. Úvodní ustanovení
     
  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím webových stránek na internetové adrese www.withu.cz (dále jen „kupní smlouva“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  1.2. Prodávajícím je společnost EMOTIONAL JEWELRY, s.r.o. se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06885021 (dále jen „prodávající“), která provozuje internetový obchod na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.withu.cz (dále jen „webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
    
  1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
      
     
 2. Vymezení pojmů

  2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
   
  2.2. Spotřebitel je kupující, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   
  2.3. Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
     
     
 3. Uživatelský účet
   
  3.1. Pokud webová stránka umožňuje registraci kupujícího a zřízení uživatelského účtu, pak na základě registrace provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).
   
  3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
   
  3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
   
  3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 18 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
      
    
 4. Uzavření kupní smlouvy
    
  4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Domněnka ukotvená v ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

  4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Náklady na poštovné i balné nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem zvoleného dopravce.

  4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu
  Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  4.4.1. objednávaném zboží,
  4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“).

  4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
     
     
 5. Cena zboží a platební podmínky
    
  5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 518851002/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. pod příslušným variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky; údaje pro platby ze zahraničí SWIFT: RZBCCZPP, IBAN: CZ4255000000000518851002 (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou na adrese provozovny prostřednictvím platebního terminálu
  • bezhotovostně platební kartou – po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu, kde zadáte potřebné údaje;
  • v hotovosti na adrese provozovny kupujícího Sokolovská 136A (Futurama Business Park), 180 00 Praha 8 (dále jen „adresa provozovny“).

  5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

  5.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6  obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  5.4. Kupní cena je splatná, bez ohledu na způsob úhrady, do 10 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  5.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


  5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


  5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  5.9. Prodávající vystaví kupujícímu účtenku, pokud je k tomu povinen podle zákona o evidenci tržeb. Ve stejném případě zároveň zaeviduje přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

  5.10. V případě, že je předmětem kupní smlouvy personalizované zboží, jehož výroba vyžaduje otisk prstu nebo vlasovou stříž, prodávající po zaplacení kupní ceny v celé výši odešle kupujícímu na adresu kupujícího pro doručování uvedenou v objednávce příslušný set pro vlasovou střiž nebo daktyloskopický pásek pro sejmutí otisku prstu a kartu pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

     
     
 6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
    
  6.1. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu v plné výši ve lhůtě splatnosti uvedené v odstavci 5.4 obchodních podmínek, považuje se to za podstatné porušení kupní smlouvy a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.


  6.2. V případě, že je předmětem kupní smlouvy personalizované zboží, jehož výroba vyžaduje otisk prstu nebo vlasovou stříž, a prodávající neobdrží od kupujícího příslušný set pro vlasovou střiž, daktyloskopický pásek pro sejmutí otisku prstu a řádně a úplně vyplněnou kartu pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů do 15 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy, považuje se to za podstatné porušení kupní smlouvy a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení se smluvní vztah založený kupní smlouvou zrušuje od počátku a kupující a prodávající mají povinnost vrátit si, co již plnili. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu po odečtení částky, kterou v souvislosti s přijetím platby od prodávajícího již uhradil bance provádějící platební transakci (bankovní poplatek).
      
 7. Přeprava a dodání zboží
   
  7.1. Prodávající doručí zboží na adresu kupujícího pro doručování uvedenou v objednávce nejpozději do 15 kalendářních dnů od zaplacení kupní ceny a -v případě personalizovaného zboží, jehož výroba vyžaduje otisk prstu nebo vlasovou stříž- doručení prodávajícímu vlasové střiže nebo otisku prstů (a to od okamžiku, který nastane později), ledaže je zbožím osobní diamant nebo šperk určený k osazení osobním diamantem, kdy prodávající doručí kupujícímu takový šperk nejpozději do 60 kalendářních dnů od zaplacení kupní ceny a doručení prodávajícímu vlasové střiže (a to od okamžiku, který nastane později). V případě, že si kupující má zboží vyzvednout na adrese provozovny prodávajícího, je prodávající povinen ve stejných lhůtách emailem na elektronickou adresu kupujícího, případně telefonicky informovat kupujícího o tom, že zboží je připraveno k osobnímu předání. Prodávající však neodpovídá za porušení povinností podle tohoto odstavce, pokud zboží kupujícímu nedoručí v uvedených lhůtách z důvodu nepředvídatelných okolností nebo z důvodů, které nezavinil.

  7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu a zároveň pořídit fotografii obalů. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

    
     
 8. Práva z vadného plnění
   
  8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a v případě kupní smlouvy se spotřebitelem zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího.

  8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  8.7. Kupujícímu, který není spotřebitelem, prodávající neposkytuje záruku za jakost zboží, ledaže je tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.
   
 9. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy
   
  9.1. Spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů; neplatí to ale bezvýjimečně. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Šperky s otiskem prstu, šperky s vlasy v pryskyřici a šperky s osobním diamantem jsou zbožím, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; právo odstoupit od kupní smlouvy je proto v těchto případech vyloučeno.

  9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavka@withu.cz. Pro odstoupení může spotřebitel použít formulář dostupný na webové stránce.

  9.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  9.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

  9.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

  9.6. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

  9.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebiteli uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  9.8. Kupující, který není spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve smyslu odstavce 9.2 obchodních podmínek.
   
 10. Další práva a povinnosti smluvních stran
   
  10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@withu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


  10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


  10.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  10.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    
    
 11. Doručování písemností
   
  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
   
 12. Závěrečná ustanovení

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  12.4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Sokolovská 136a, 186 00 Praha 8 – Karlín , adresa elektronické pošty info@withu.cz, telefon +420 735 547 547.

  

V Praze dne 6. 3. 2019

Přihlaste se k odběru novinek e-mailem

Získávejte zvláštní nabídky a informace o akcích naší značky jako první a zadejte zde svůj e-mail. Novinky nezásíláme často - spíše se snažíme o jejich exkluzivitu.